co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Joel (pokání -> Boží Duch)

2. 9. 2014 19:38

Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte!
Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte!
Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť i úlitba.
Vyhlaste půst, svolejte shromáždění,
shromážděte stařešiny i všechny obyvatele země do domu Hospodina,
svého Boha, a pojďte volat k Hospodinu!

...

A proto ještě teď, praví Hospodin,
vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!
Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se;
je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
Kdo ví? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá,
aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha. 
Ať na Sionu troubí polnice, vyhlaste půst, všechny svolejte!
Shromážděte lid, posvěťte shromáždění,
sezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence.
Ženich ať vyjde z ložnice a nevěsta ze svého pokoje.
Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem!
Proste: „Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej posměchu své dědictví,
ať nejsou pořekadlem pro pohany! Proč se má říkat mezi národy: ‚Jejich Bůh? Co je s ním?‘“

Hospodin se pak rozhorlí pro svou zem a nad svým lidem se slituje.

...

Ano, on vykonal věci veliké,
neboj se, země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, ať už se nebojí polní zvěř!
Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají užitek.
Synové Sionu, jásejte, v Hospodinu, svém Bohu, se radujte, neboť vám dá déšť,
jak se patří, vylije na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako dřív.

...

Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat;
vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění.
Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech.
Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým.
Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.
Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.
Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil,
hrstka přeživších, které povolal Hospodin. 

Zobrazeno 640×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková