co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Svrchovaný Bůh

13. 10. 2015 13:18
Rubrika: nestřepy | Štítky: evangelium , srdce , soud , smrt , milost , život

Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“
Byli tu ale někteří ze znalců Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: „Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?
Ježíš v duchu ihned poznal, co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: „Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy jsou odpuštěny,‘ anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?‘ Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy“ – tehdy pověděl ochrnutému – „říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů.“
On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha: „Nic takového jsme nikdy neviděli!“
Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: „Pojď za mnou.“ A on vstal a šel za ním.

Ježíš pak stoloval v jeho domě a spolu s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovali i mnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž následovali. Když znalci Písma a farizeové uviděli, že jí s výběrčími daní a hříšníky, říkali jeho učedníkům: „Jak to, že jí s výběrčími daní a hříšníky?
Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky.“
Janovi učedníci a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: „Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“
Ježíš jim odpověděl: „Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s nimi? Dokud mají ženicha u sebe, nemohou se postit. Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy, v ten den, se budou postit.
Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého utrhne a díra bude ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů.“

Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: „Podívej se! Jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí?

Odpověděl jim: „Copak jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzi a hlad? Jak za velekněze Abiatara vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům?“
Potom dodal: „Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou.

Marek 2

Na má slova dej pozor, synu,
k mým výrokům své ucho nakláněj,
nikdy z nich nespouštěj své oči,
hluboko v srdci si je uchovej.
Životem jsou těm, kdo je nacházejí,
celému jejich tělu zdraví dávají:
Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází.
Zbav se vší převrácené řeči,
ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.
Tvé oči ať vždycky hledí přímě,
svým pohledem miř rovnou před sebe.
Zvaž, kudy povedou tvé kroky,
všechny tvé cesty pak budou bezpečné.
Neuchyluj se vpravo ani vlevo,
své kroky vzdal od všeho zla!

Přísloví 4.20-27

Nepochopili totiž nic ... jejich srdce bylo tvrdé.

Marek 6.52

Ježíš jim odpověděl: „To jste tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!“ Tak očistil všechny pokrmy.
Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“

Marek 7.18

A proto ještě teď, praví Hospodin,
vraťte se ke mně celým srdcem svým,
s postem, pláčem a truchlením!
Roztrhněte svá srdce,
a ne pláště své,
k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se;
je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý
a který od zla upouští.
Kdo ví? Třeba se rozmyslí, pohnut lítostí,
a požehnání nám zanechá,
aby zas byly moučné oběti a úlitby
pro Hospodina, vašeho Boha.

Joel 2.12

 „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého. Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

Matouš 5.17-20

Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své cesty odvrátil a žil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč máte umírat, dome Izraele?
Synu člověčí, řekni svým krajanům: Jakmile se spravedlivý vzbouří, jeho spravedlnost ho nezachrání. Jakmile se ničema odvrátí od své ničemnosti, jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude už moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,‘ a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví, žádné jeho spravedlivé skutky už nebudou vzpomenuty. Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,‘ a on se od svého hříchu odvrátí a začne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví – takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou připomínány. Jednal poctivě a spravedlivě – jistěže bude žít.

Ezechiel 33.11-16

Synu člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.‘ Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk. Nejsi pro ně víc než zpěvák milostných písní, co umí krásně zpívat a pěkně hrát; vyslechnou si tvá slova, ale nejednají podle nich. Až to však přijde – a hle, už to přichází – tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka.“

Ezechiel 33.30-33

Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!

Marek 1.15


 shrnutí:

 • Bohu jde o naše srdce.
 • Bůh stvořil člověka. (Genesis 1.26-27)
 • Bůh dal člověku zákon. (Exodus 20.20, 21.1)
 • Člověk je pod zákonem. (Exodus 19.5-6)
 • Bůh je nad zákonem. (Marek 2.28)
 • Člověk je pod milostí.

Když se podíváme na Ježíšův život, tak neustále překračoval zákon. Jak je tedy možné, když říká, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit? Nedává to smysl!
Je potřeba se na to podívat jinou perspektivou: Bůh dal člověku zákon, protože byl člověk zmatený, nevěděl co má dělat (protože neslyšel jasně Boží hlas) a lidé si ubližovali. Zákon je tedy dobrý, protože člověku ukazuje čím si nemáme ubližovat. Zákon je pro naše dobro. Ale v komplikovanosti života nás zákon vede ne vždy tou nejlepší cestou, je tvrdý, neměnný. Někdy mohou nastat různé paradoxy - nevíme jaká část zákona je důležitější než jiná. Navíc, když člověk nežije podle zákona, tak přichází trest.
Bůh se rozhodl, že udělá pro člověka ještě něco jiného dobrého. Ukázal nám, že existuje milost. Něco co je víc než zákon, ale také něco, co je naprosto v Boží moci.

V perspektivě, že je tu zákon dobrý pro člověka a ne člověk pro zákon:

Ježíš zákon naplňuje - dává nám něco dobrého - milost a sám přijímá trest zákona.

 • Bůh nás bude soudit podle našich skutků - a budeme odsouzeni.
 • Bůh se bude dívat na naše srdce - a snad se nad námi slituje.

na závěr jeden "paradox":

 • člověk je tu pro Boha
 • Bůh se slitovává a je tu pro nás
 • přesto je Bůh svrchovaný - On rozhoduje o milosti

 

Zobrazeno 679×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková