co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

protiBiblická tradice

20. 1. 2016 23:32
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: Bible , autorita , tradice , modla , obnova , zákon

 Nejsem zastánce protestantismu ~> nejsem pro zavržení všeho nebiblického.

Velmi rád vzpomínám na úžasná setkání při četbě breviáře i mezi charismatiky.

ALE!
Jen mě štve, že za ta léta se v Církvi nashromáždila celá řada PROTIBIBLICKÝCH tradic.
A pokud věříme, že je Bible od Boha, tak ji přece musíme brát vážně!

Kde se pořád bere ta tendence vytvářet si modly v podobě křížů, oltářů, kostelů, přívěšků,...?
Proč zbožšťujeme Bibli, Marii, papeže,...?


Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví.
Neměj žádné bohy kromě mne.
Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.

Exodus 20.2-5

Gedeon jim odpověděl: „Nebudu vám vládnout já ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin.“ Potom dodal: „Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici.“ ... Gedeon z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho domu stal pastí.

Soudců 8.23-24+27

Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni. Už od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů.

Malachiáš 3.6-7

Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.‘ Já že jsem ve svém jednání vrtkavý, dome izraelský? Nejste to spíše vy, kdo je vrtkavý ve svém jednání?
Proto vás budu soudit, dome Izraele, každého podle jeho jednání, praví Panovník Hospodin. Obraťte se! Odvrhněte všechny své hříchy, ať vás ta vina nezničí! Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin. Obraťte se a žijte!“

Ezechiel 18.29-32

(Ježíš řekl:) „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Matouš 5.17-19

(Ježíš řekl:)Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete.“ Potom pokračoval: „Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.‘ Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban‘ (to jest dar Bohu), tak už ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku.

Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste ustanovili. A podobných věcí děláte spoustu.

Marek 7.8-13

(Ježíš) On jim však řekl: „Copak jste nečetli, co udělal David, když se svými muži dostal hlad? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesměl jíst on ani jeho muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jste v Zákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu znesvěcují sobotu, a jsou nevinní? Říkám vám ale, že zde je někdo větší nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,‘ neodsuzovali byste nevinné.

Matouš 12.3-7

(Ježíš řekl:) Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste sami!

Matouš 23.15

„Pane, vidím, že jsi prorok,“ odpověděla žena. „Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.“
„Ženo,“ řekl jí Ježíš, „věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
Žena odpověděla: „Vím, že přijde Mesiáš“ (který je nazýván Kristus). „Až přijde, vysvětlí nám všechno.“ „To jsem já,“ řekl jí Ježíš; „ten, kdo s tebou mluví!“

Jan 4.19-26

Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů.

Skutky 17.11-12

Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe (nebo třeba papež) – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!

Galatským 1.6-9

Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.

1.Janova 4.1


V církvi vždy byli a budou dva ;-) typy lidí (i když Žalm 1.5):
- ti co chtějí žít pro Boha
- ti co v církvi vidí příležitost k moci
- a ti co jsou unaveni přemýšlením (možná i svým svědomím)

Jen díky většímu počtu lidí třetího typu se můžou lidé druhého typu dostat k moci
a napáchat "nevratné" škody. ~> Proto je nezbytná obnova Církve!

Nevím kde se vzaly takové nesmysly, jako že kritické myšlení vůči autoritám je špatné.
Naopak! Je to velice důležité! - Pravda to ustojí (a je tím posílena) a to ostatní ať shoří!


PS: Tenhle článek si koleduje o flame, ale zkuste to konstruktivně nebo alespoň slušně ;-)

Zobrazeno 2827×

Komentáře

Václav Plíhal

Jakože nehoruji pro nějaké přistřihování křidýlek Duchu svatému, ale... ano "svoboda x stabilita" (aneb kde končí svoboda a začíná bordel):

"Evangeličtí faráři a farářky mohou jmenované úkony odmítnou z důvodů svědomí. Synod evangelické církve v tomto případě ctí jejich rozdílné chápání Bible v daných otázkách. Vedení církevní obce pak musí svatbu zorganizovat v jiném evangelickém církevním společenství. Dodejme, že katoličtí biskupové Německa odmítají sňatky i žehnání osob s homosexuální orientací, zatímco Ústřední výbor německých katolíků usiluje o udílení požehnání pro tyto dvojice."

slachmánek

Homosexualita je ohavnost před Hospodinem!
Kdo čte Bibli, tak to musí vidět!
Problém je v tom, že ti homosexuálové za to většinou opravdu nemůžou - jeden německý průzkum ukázal, že homosexuálové jsou z 90% lidé v dětství zneužívaní, nebo mají podobným způsobem pokřivenou sexualitu...

Zobrazit 101 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková