co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

pre a postapo

30. 6. 2016 11:40
Rubrika: Biblické střípky | Štítky: politika , proroctví , film

Možná si moc nevšímáte co se děje v EU - Brexit, začátek konce.
(Já osobně jsem moc rád, že se k tomu rozhodli)
Současný stav v EU je neudržitelný!
Co se stane nevím, ale Bůh bude jednat!
Nejde o to, že by Bůh chtěl trestat, On usiluje o nápravu!

Zásadní otázkou je: Co máme dělat? Na co se připravit?

Utečte z Babylonu!
Prchejte všichni o život!
Nezahyňte pro jeho nepravost!
Toto je čas Hospodinovy pomsty –
odplácí Babylonu, co si zaslouží.
Zlatým kalichem v ruce Hospodinově
byl Babylon – opíjel celý svět.
Národy z něj to víno pily, až se pomátly.
Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen.
Kvílejte nad ním,
přineste balzám na jeho rány, třeba se uzdraví!
„Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil se.
Opusťme jej, pojďme každý do své země!
Soud nad ním bude sahat do nebe, až k oblakům se rozroste.“
„Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při.
Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!
Ostřete šípy, uchopte štíty!
Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon.
Ano, toto je Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám!
Namiřte korouhev proti babylonským hradbám!
Zesilte hlídky, stavte stráž!
Buďte připraveni v zálohách!
Hospodin rozhodl a také vykoná,
co o Babyloňanech zvěstoval.
Město ležící u mocných řek
a topící se v pokladech,
tvůj konec nadešel,
tvá nit se přetrhne!

Jeremiáš 51.6-13

32.9Ženy bezstarostné,
vstaňte a slyšte mě!
Vy dcery, jež si v klidu žijete,
mé řeči ucho nakloňte!
Do roka a do dne třást se budete,
vy, jež si v klidu žijete.
Vinobraní totiž přestane
a sklizeň nepřijde.

33.10Teď povstanu, praví Hospodin,
teď se pozvednu a vyvýším!

33.22
Hospodin je přece náš soudce,
Hospodin je náš zákonodárce,
Hospodin je náš král a spasitel!

33.13Slyšte, dalecí, co jsem vykonal,
poznejte, blízcí, jakou sílu mám!
Hříšníci na Sionu děsí se,
zděšení jímá bezbožné:
„Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm?
Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?“
Ten, kdo žije poctivě
a mluví upřímně,
kdo zavrhuje zisk z vydírání
a uhýbá před úplatky,
kdo nechce poslouchat vražedné plány
a odmítá přihlížet neštěstí.
Takový bude žít na výšinách
a skálopevný bude jeho hrad,
takový bude mít chleba dostatek
a voda mu nikdy chybět nebude.
Krále v jeho kráse na vlastní oči uvidíš,
spatříš tu zemi, jež prostírá se do dáli.

33.2Smiluj se nad námi, Hospodine – v tebe doufáme!
Buď nám každé ráno posilou
a v čase soužení záchranou.
Před tvým mocným hlasem národy utečou,
jakmile povstaneš, pohané se rozprchnou.
Jejich kořist zmizí, jako by ji spolkly housenky,
lidé se na ni vyrojí jako kobylky.
Hospodin je vznešený – bydlí v nebesích,
právem a spravedlností Sion naplní.
Bude ti jistotou po všechny tvé dny,
pokladem spásy, moudrosti a vědění –
úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím!

32.1Hle – přichází spravedlivý král,
jehož knížata budou poctivá!
Každý z nich bude jak skrýše před větrem
a úkryt před deštěm,
jako potoky vody v pustině
a stín mocné skály v zemi vyprahlé.
Oči vidoucích už nebudou zavřené,
uši slyšících budou pozorné.
Srdce ustrašených nabude poznání,
jazyk koktavých plynně a jasně promluví.
Hlupák už nebude nazýván šlechetným
a padouchovi přestanou říkat ctihodný.

32.15Až se však na nás vylije shůry Duch,
tehdy se z pouště stane sad
a sad se bude za les počítat.
Na poušti pak bude právo přebývat
a domovem spravedlnosti bude sad.
Ovocem spravedlnosti bude mír,
dílem spravedlnosti bude klid
a bezpečí až navěky.
V pokojných příbytcích bude můj lid žít,
v domovech plných bezpečí,
v odpočinutí bez starostí.
I kdyby byl les pobit kroupami
a město srovnáno bylo se zemí,
blaze vám,
kdo sejete při každém potoku,
kdo býka i osla vypouštíte na pastvu!

33.24Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“
Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.

Izaiáš 32-33~

 V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná;
budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám, totiž odpustím.

Jeremiáš 5.20

Nevím co se bude dít, ale hodně mě oslovily dva filmy:

  1. Já legenda - film o zombie, drsný, ale výborný! Pokud si uvědomíme, že je to obraz duchovní reality, tak už v tom žijeme. Zombie jsou lidé plní neodpuštění a hořkosti, vzteklí, naštvaní na celý svět kolem nich, "pořád koušou" a je to nakažlivé. Jen část je imuní a je jen velmi málo těch, co se ochránili před nakaženými.
    Ten film mi ale také ukazuje, co můžeme udělat - vybudovat města co nás sice neochrání před nákazou, ale před nakaženými.
  2. Book of Eli - jako by to navazovalo, cesta nositele mocné knihy do ochraného místa, kde se znovuzrodí civilizace. Film, který mě nutí si položit otázku: Jaké je MOJE POSLÁNÍ?

Sdílet

Komentáře

petisek Také jsem tam byl a zúčastnil se: https://www.facebook.com/events/290039288004554/permalink/297632297245253/

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková