co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

moje evangelium

11. 10. 2016 9:44
Rubrika: nestřepy | Štítky: evangelium , radost , smlouva , spravedlnost , zákon

pre-script: OK, není moje ve smyslu autorském ale tím, čemu věřím a co mě naplňuje radostí ;-)


Je to vlastně paradox, ale dodržování jakýchkoli přikázání nemá absolutně žádný vliv na spasení ;-)
(Římanům 3.23-24)

Jaký vliv má porušování řádu na udělení milosti?
V první řadě je jisté, že bez porušení řádu se nemá smysl bavit o milosti. V druhé řadě je třeba si uvědomit, že boží milost je plně v rukou Božích (Ježíšových).
A ze zkušenosti (ve škole) vím, že jen blázen prudí někoho, na kom závisí jeho existence ;-)

A nic Boha nenaprudí tolik, jako když někdo jeho milovaným (ano, opravdu miluje všechny) odpírá nebe!
Když překrucujeme Jeho slova života v mrtvé, odsuzující náboženství. (Matouš 23.13)

Je potřeba odvrhnout všechny ty nesmyslnosti se spravedlností a rozhodnout se pro milost. (Matouš 6.14-15)

To je pro mě pravý život ve svobodě!:
Nemusím se strachovat o své spasení - to zařídil Ježíš. (Římanům 8.14-15)
Mojí starostí je, aby se tahle radostná zpráva šířila - a já se mohl radovat spolu s celým nebem ;-)


Někdy se nemůžu ubránit dojmu, že církev neustále zapomíná na to, co udělal Ježíš,
a vrací se způsobem myšlení do starého zákona... :-(

post-script: inspirací pro mě byla kniha B.Manning: Uchvácen Kristem a diskuze na signálech - díky ;-)


Římanům 3.23-24:
Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.

Matouš 23.13:
Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!

Matouš 6.14-15:
Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.

Římanům 8.14-15:
Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!

Lukáš 15.2-7:
Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: „On přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Vyprávěl jim tedy toto podobenství: „Kdyby někdo z vás měl sto ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!‘ Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“

Matouš 20.1-16:
„Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo deváté hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl: ‚Jděte i vy na mou vinici. Dám vám spravedlivou odměnu.‘ A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal totéž. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu stojíte a celý den zahálíte?‘ ‚Nikdo nás nenajal,‘ odpověděli mu. Řekl jim tedy: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘
Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních až po první.‘ Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu hodinu a tys je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den!‘ On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? Anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí?‘
Takto budou poslední první a první poslední.“

Zobrazeno 1048×

Komentáře

slachmánek

"Lidé se bojí zodpovědnosti, která plyne ze svobody. Často je snazší nechat rozhodování na jiných nebo spoléhat na literu zákona. Někteří lidé chtějí být otroky. Jakmile se stanou otroky litery zákona, začnou tito lidé upírat svobodu i ostatním." (Uchvácen Kristem, s.32)

Zobrazit 9 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková