co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Jak to teda je?

9. 2. 2017 9:28
Rubrika: nestřepy | Štítky: HARD , církev , pověst , vztah , pokrytectví

Podle toho, jak definuji církev, tak tím určuji co potřebuje.

Vnímám, že existují dvě pojetí církve (divoký západ):

Církev je instituce, která nám poskytuje služby.
- je potřeba mít peníze, pracovníky v církvi, prostory, vybavení,...

Církev je společenství lidí, kteří sdílejí svůj život s Bohem, společně se budují.
- je potřeba mít Boha, druhé lidi, odvahu a zapálené srdce.

Tyhle dvě pojetí nejdou úplně proti sobě dokud se neobjeví nějaký problém :-(
Možná právě proto je to tak velký problém!

Uctívám Boha každý den svým životem,
nebo jen vhodně při obřadech?

Křič z plna hrdla, ze všech sil,
pozvedni hlas jako polnici.
Ohlas mému lidu jeho provinění,
domu Jákobovu jeho hřích.
Den co den mě prý hledají,
mé cesty by rádi poznali!
Jako národ, jenž se spravedlivě chová
a neopouští zákony svého Boha,
tak mě žádají o spravedlivé soudy,
rádi by byli v Boží blízkosti!
Říkají: „Proč se postíme,
když se na to nedíváš?
Pokořujeme se hladem,
a ty si toho nevšímáš?“
Jen se podívejte –
v postní den si děláte, co chcete,
všechny své dělníky ale honíte.
Vaše půsty působí jen sváry a rozbroje,
vaše krutá pěst dopadá na druhé.
Nemůžete se postit tak jako dnes,
abyste byli vyslyšeni v nebi nahoře!
To že je půst, který se líbí mně?
Den, kdy má člověk hladovět?
Kdy má jak rákos hlavu naklánět
a stlát si pytlem a popelem?
Jak můžeš tohle nazývat postem,
dnem, který má Hospodin v oblibě?
Není snad toto půst, který se líbí mě –
uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech,
rozvázat ty, kdo vězí v provazech,
propustit utlačované jako svobodné,
takže každé jho zlomíte?
Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit,
ubohým bezdomovcům svůj dům otevřít?
Když vidíš nahého, nemáš jej přiodít,
přestat být netečný k vlastním příbuzným?
Tehdy jak svítání tvé světlo vytryskne
a tvé zdraví rychle rozkvete;
tvá spravedlnost tě bude předcházet
a Hospodinova sláva tvé řady uzavře.
Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší tě;
o pomoc vykřikneš a řekne: Jsem zde!
Když ze svého středu útlak odvrhneš,
ukazování prstem a řeči zlé,
hladovému když se štědře nabídneš
a nasytíš duše ztrápené,
tehdy tvé světlo vzejde v temnotě
a tvá noc bude jako poledne.
Tehdy tě Hospodin stále povede,
nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé
a tvým kostem dodá na síle.
Budeš se podobat zavlažené zahradě,
budeš jako pramen, jehož voda nevyschne.
Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny;
základy minulých pokolení znovu vystavíš.
Budou tě nazývat stavitelem zbořenin
a obnovitelem cest, aby se dalo žít.
Když se tvá noha vyhne sobotě,
aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš,
když budeš sobotu nazývat svým blahem,
Hospodinovým svatým a slavným dnem,
a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest,
aby sis nedělal, co chceš,
a s řečmi přestaneš,
tehdy v Hospodinu rozkoš nalezneš
a já tě dovedu na výšiny země,
abys užíval dědictví svého otce Jákoba.
Tak promluvila ústa Hospodinova.

Izaiáš 58

A proto ještě teď, praví Hospodin,
vraťte se ke mně celým srdcem svým,
s postem, pláčem a truchlením!
Roztrhněte svá srdce,
a ne pláště své,
k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se;
je přece milostivý a soucitný,
nesmírně trpělivý, velmi laskavý
a který od zla upouští.

Joel 2.12-13

Přichází chvíle, a už je tu,
kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě.
Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali.
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

Jan 4.23-24

Jde nám víc o pověst církve (a tím i naší)
nebo o to svědčit lidem o Bohu?

Možná zní logicky, že když má církev dobrou pověst, tak to spíš lidi osloví, budou tam chtít přijít.

Reálně to lidi spíš odrazuje, protože nás vnímají jako blázny, pokrytce, ...
Rozhodně s tím nechtějí mít nic společného.

Usilování o dobrou pověst vede k pýše a pýcha vede k pádu a pokrytectví.

Uvědomuju si, že je to právě strach ze ztráty pověsti,
co nám nejčastěji brání v tom, mluvit s lidmi o Bohu.

S čím a jak poměřujeme, hodnotíme věci?

Srovnáváme věci s pozemskými (porovnatelnými) nebo s Bohem (všepřevyšujícím)?

Jak to bude důležité z hlediska věčnosti?

Srovnáváme se s druhými nebo s Bohem?


be HARD - buď statečný a smělý, žít naplno pro Boha je často těžké, ale smysluplné

Zobrazeno 508×

Komentáře

slachmánek

Člověk se potřebuje srovnávat s Bohem, aby si uvědomil, jak moc potřebuje milost!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková