co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

zuřivý X milostivý Bůh?

1. 3. 2017 13:18
Rubrika: moje střípky | Štítky: Bůh , milost , obnova

Jaký je Bůh? Čteme o Něm, že je plný milosti, ale také, že je velmi zuřivý...
Může být současně oboje? A pokud může, tak ke komu je milostivý a ke komu ne?

Bůh je milostivý ke všem (lidem),
ale ne k těm, kdo se odmítají změnit.


Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte,
hleďte a dívejte se, ale nevězte!‘
Zatvrď srdce tohoto lidu,
zacpi jim uši a zavři oči,
aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli,
srdcem nepochopili a neobrátili se,
aby nebyli uzdraveni.

Izaiáš 6.9-10

Až se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví.

Izaiáš 19.22

Toto praví Panovník Hospodin, Svatý izraelský:
V obrácení a spočinutí je vaše bezpečí,
v klidu a spolehnutí vaše vítězství;
vy jste však nechtěli.

Izaiáš 30.15

Nuže, toto praví Hospodin:
„Pokud se obrátíš, já tě obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník."

Jeremiáš 15.19

Jeruzaléme, nech se napravit,
jinak se od tebe odvrátím;
jinak tě obrátím v sutiny,
v zemi, jež není k bydlení.

Jeremiáš 6.8

Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!‘ Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!‘ Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!‘ On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!‘ řekl mu. ‚Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!‘ Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh.
Totéž udělá i můj nebeský Otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru.

Matouš 18.23-35

Zobrazeno 532×

Komentáře

jk7

Když se na cestě chystali nocovat, střetl se s ním Hospodin a chtěl ho usmrtit. Tu vzala Sipora kamenný nůž, obřezala předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: "Jsi můj ženich, je to zpečetěno krví." A Hospodin ho nechal být. Tehdy se při obřízkách říkalo: "Jsi ženich, je to zpečetěno krví."
Ex 4:24-26

slachmánek

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“ Jan 3.3

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková