co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

Archiv Březen 2008

29. 3. 2008 18:17
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Crabb, ďábel, citát

Lucifer sice zešílel, ale nikdy nezhloupl. (Larry Crabb: Řeč duše) Proto se mějme na pozoru! A prosme o Boží ochranu.


29. 3. 2008 18:13
Rubrika: střípky odjinud | Štítky: Hill, peklo, citát

Lidé potřebují slyšet, že pokud nepřijmou Krista, přijdou do pekla. (Steve Hill) A kdo jiný než my by jim to měl říct?


29. 3. 2008 18:09
Rubrika: moje střípky

Bojujme proti zlému službou našeho srdce! K tomu, aby naše služba byla užitečná potřebujeme:být upřímní a skutečně zapálení pro tu věca nejvíce ze všeho, aby tomu Bůh požehnal.


29. 3. 2008 18:05
Rubrika: moje střípky

Dělej co je moudré; ne to co se ti zrovna chce!


29. 3. 2008 17:59

Na stezku bezbožných nevcházej,a nekráčej cestou zlostníků.Opusť ji, nechoď po ní, uchyl se od ní, a pomiň jí.Neboť nespí, leč zlost provedou;anobrž zahánín bývá sen jejich, dokudž ku pádu nepřivodí,Proto že jedí chléb bezbožnosti, a víno loupeží…


29. 3. 2008 17:52

Doufej v Hospodina celým srdcem svým,na rozumnost pak svou nezpoléhej.Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati,a onť spravovati bude stezky tvé.Nebývej moudrý sám u sebe;boj se Hospodina, a odstup od zlého.Toť bude zdraví životu tvému,a…


29. 3. 2008 17:39

Protož odvrhouce všelikou nečistotu, a ohyzdnost zlosti,s tichostí přijímejte vsáté slovo, kteréž může spasiti duše vaše.Buďtež pak činitelé slova, a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami sebe.


29. 3. 2008 17:34

Osvědčuji proti tobě dnes nebem a zemí,žeť jsem život i smrt předložil, požehnání i zlořečenství;vyvoliž sobě tedy život, abys živ byl ty i símě tvé,A miloval Hospodina Boha svého, poslouchaje hlasu jehoa přidrže se Jeho(, nebo On jest život tvůj, a…


29. 3. 2008 17:22

A bydliti budu u prostřed synů Izraelských, a budu jim za Boha.A zvědíť, že Já jsem Hospodin Bůh jejich, kterýž jsem je vyvedl z země Egyptské,abych přebýval u prostřed nich, Já Hospodin Bůh jejich - Bůh to tenkrát řekl Izraelcům, ale platí to stále…


Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková