co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

verše tvoří Bibli - pomozte mi

26. 11. 2015 13:09
Rubrika: hravolamy | Štítky: projekt , Bible

Minulý týden jsem zjistil, že znám Bibli podstatně hůře, než jsem si myslel.
Přemýšlel jsem, co s tím udělat a na tohle jsem přišel:

  • Chci se učit verše zpaměti včetně odkazu, protože mi to moc pomáhá v orientaci v Bibli.
  • Chtěl bych vybrat asi 100 nejdůležitějších veršů napříč celou Biblí.
  • Chtěl bych pro každou knihu vybrat 3-10veršů, které ji dobře charakterizují.
  • Chci se učit každý den jeden verš.

Je to odvážná myšlenka, hlavně je nad moje možnosti.
Proto vás, co studujete Bibli, prosím o pomoc:

  • Pokud čtete Bibli systematicky, po knihách, zkuste vybrat ty zásadní verše a pošlete mi je.
    (třeba do komentářů)
  • Pokud vás nějaký verš významně oslovil, napište mi to.

Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu.

Deuteronomium 18.13

Shromážděte mi moje ctitele,
ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!

Žalm 50.5

Hanebnost kdybych si v srdci choval,
můj Pán by mě jistě neslyšel.

Žalm 66.18

Já sám jsem ubohý, trpím bolestí,
Tvá spása však, Bože, dá mi bezpečí!

Žalm 69.30

Pomoz nám, Bože naší spásy
pro slavné jméno své.

Žalm 79.9

Blaze tomu, kdo v Tobě sílu nachází
- v srdci je připraven na cestu vyrazit!

Žalm 84.6

Hospodine Bože zástupů,
kdo je jako ty - mocný Hospodin?
Za všech okolností věrný jsi!

Žalm 89.9

Když nitro měl jsem plné úzkostí,
Tvé utěšení mi bylo rozkoší!

Žalm 94.19

Neuchyluj se vpravo ani vlevo,
své kroky vzdal od všeho zla!

Přísloví 4.27

Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany,
kdo ale plní Zákon, ten je blažený.

Přísloví 29.18

Tak praví Hospodin: "Z celé země zbudou sutiny,
i když ji zcela nezničím. .."

Jeremiáš 4.27

Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového Ducha.
Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa,
aby se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.
Tehdy budou mým lidem a já budu jejich Bohem.

Ezechiel 11.19

Lžete mému lidu,
který poslouchá vaše lži,
a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít;
a držíte naživu ty, kdo neměli žít.

Ezechiel 13.19b

Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších,
kteří odtud vyvedou své syny a dcery.
Hle - už k vám přicházejí!

Ezechiel 14.22

Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy:
Pýcha, sytost a klidné pohodlí,
které užívala se svými dcerami,
aniž pomohla chudým a ubohým.

Ezechiel 16.49

Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali,
a ziskejte nové srdce a nového Ducha.
Proč máte umírat, dome izraelský?
Nemám zalíbení ve smrti umírajících,
praví Panovník Hospodin.
Obraťte se a žijte!

Ezechiel 18.31

Kvůli svému jménu jsem se ale postaral,
aby nebylo zneváženo v očích národů,
před jejichž očima jsem je vyvedl.

Ezechiel 20.14

Hledal jsem mezi nimi někoho,
kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny za tu zem,
abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel.

Ezechiel 22.30

Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce,
tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhnoucími kameny!

Ezechiel 28.16b

Synu člověčí, ustanovil jsem tě strážcem domu Izraele.
Jakmile uslyšíš slovo z mých úst, vyřiď jim mé varování.

Ezechiel 33.7

Oznámil ti, člověče, co je dobré
a co od tebe žádá Hospodin:
Abys jednal spravedlivě,
miloval milosrdenství
a kráčel se svým Bohem v pokoře.

Micheáš 6.8

Ne silou ani mocí, ale mým Duchem!
praví Hospodin zástupů.

Zachariáš 4.6b

Spí a vstává ve dne i v noci
a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak.

Marek 4.27

"Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,"
odpověděl jim.

Lukáš 18.27

Nedávejte místo ďáblu.

Efezským 4.27

Zobrazeno 548×

Komentáře

slachmánek

Tak učit se každý den jeden verš moc nefungovalo.
Paradoxně díky tomu, že mi došla zásoba veršů k učení se zpaměti ;-) skončil jsem kolem 30veršů :-(

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková