co mě zaujalo, co mě napadlo a možná ještě něco dalšího

chvála zdrojem sil

25. 1. 2016 20:28
Rubrika: moje střípky | Štítky: vděčnost , modlitba

Už je to delší dobu, co jsem si uvědomoval, že modlitba je velmi mocná.
Není to tak dávno, co jsem zjistil, že chvála je něco možná ještě mocnějšího ;-)
V sobotu jsem měl možnost účastnit se Davidova stánku a Bůh jasně promlouval:

Z Temanu přichází Bůh,
Svatý přichází z hory Paranu. séla
Jeho sláva halí nebesa,
země je plná jeho chval.
Jeho jas je jako svítání,
z jeho ruky září paprsky
tam je zdroj jeho sil.

Abakuk 3.3-4

Vám, ctitelům mého jména,
však vyjde slunce spravedlnosti
a v jeho paprscích bude uzdravení. 

Malachiáš 3.20

Ještě lépe to demonstruje dvojice příběhů:

V té době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po Velikonocích ho totiž chtěl předvést k veřejnému slyšení.
Petr byl takto hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu.
Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: „Rychle vstávej!“ Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: „Oblékni se a obuj.“ Když to udělal, anděl pokračoval: „Vezmi si plášť a pojď za mnou.“ Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím andělem je doopravdy; myslel si, že má vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil.
Když Petr přišel k sobě, řekl si: „Teď vidím, že to bylo doopravdy! Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával.

Skutky 12.1-12

Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli: „Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné!“
A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, ať jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou.
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil, a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: „Neubližuj si! Všichni jsme tu!“
Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.

Skutky 16.19-34

Když se celá tehdejší církev modlila, tak Bůh poslal anděla, který zachránil jednoho apoštola.
Když se dva apoštolé rozhodli chválit Boha, tak se země zatřásla, všem spadly okovy a celý dům byl spasen.

Bože nauč nás tak chválit ;-)

Zobrazeno 709×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

štítky

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková